Pravidla zpracování osobních údajů

společnosti Attack promotion s.r.o.

 1. Základní ustanovení
 2. Smyslem těchto Pravidel zpracování osobních údajů (dále též „Pravidla“) je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje jakožto správce shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Attack promotion s.r.o., IČ: 27176100 se sídlemHyacintová 3222/10, Záběhlice, 106 00 Praha 10 (dále jen: „správce“ nebo „Attack promotion“), která je provozovatelem internetového obchodu (dále též „e-shopu“) na internetových stránkách www.eshop.pivovary-lobkowicz.cz  
 3. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa:Hyacintová 3222/10, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Email: eshop@attackpromotion.cz

Telefon: +420 733 524 642

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a další údaje nezbytné pro plnění smlouvy, uzavřené na základě Vaší objednávky.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je :
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR  na zasílání obchodních sdělení bez souhlasu zákazníka, pokud přímo souvisí se službou nebo zbožím, které bylo marketingovým subjektem poskytnuto v rámci plnění smlouvy (objednávky) v rámci které došlo k získání osobních kontaktních údajů zákazníka.,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Společnost Attack promotion může osobní údaje předávat třetím stranám za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud je předání nezbytné pro zajištění řádného fungování správce nebo dalším osobám za podmínek uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Příjemci osobních údajů jsou osoby 
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby,
 • společnost Pivovary Lobkowicz Group, a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78, Praha 4, IČ: 27258611, DIČ: CZ27258611 jakožto poskytovatel práv k nehmotným statkům, obsažených na zboží prodávaném prostřednictvím e-shopu (jako zejm. autorská práva, ochranné známky),

kdy aktuální seznam zpracovatelů, kterým správce aktuálně zpřístupňuje osobní údaje k dalšímu zpracování, je k dispozici dále v tomto článku.

 1. Správce nemá  v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce, uvedené jako kontaktní údaje správce v čl. I. těchto Podmínek výše.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Seznam Zpracovatelů:

 • Trigis - informační systémy, s.r.o. (IČO: 27613038) se sídlem na Královická 1618 / 35, 100 00 Praha 10 - Strašnice -> správce IS, který nahlíží do dat, ale nijak s nimi nepracuje
 • Time for workshop, s.r.o. (IČO: 07303394) se sídlem na Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10 -> marketingová agentura s přístupem k anonymizovaným datům.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2020.