Obchodní podmínky

společnosti Attack promotion s.r.o.

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.eshop.pivovary-lobkowicz.cz

I. Základní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Attack promotion s.r.o. se sídlem Hyacintová 3222/10, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 27176100, DIČ: CZ27176100, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 260634. jako prodávající (dále jen „Attack Promotion“ nebo „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“ nebo „kupující“).

1.2 Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.eshop.pivovary-lobkowicz.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále též  „webové rozhraní obchodu“). VOP dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese https://www.eshop.pivovary-lobkowicz.cz a další související právní vztahy.   Výše uvedený internetový obchod provozuje společnost Attack promotion s.r.o ve spolupráci a  se souhlasem společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78, Praha 4, IČ: 27258611, DIČ: CZ27258611  (dále též „Pivovary Lobkowicz“).

1.3 Další informace o Attack Promotion jsou uvedeny na webové stránce www.eshop.pivovary-lobkowicz.cz v sekcích „O nás“ a „Kontakty“.

1.4 Použité termíny a jejich význam
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Attack Promotion nebo s ním jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

1.5 Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

1.6 Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Attack Promotion (dále též „zboží“ nebo „věci“ nebo „věc“), nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Attack Promotion nebo smluvních partnerů Attack Promotion, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

1.7           Dárkové poukazy jsou poukazy, s nimiž je spojeno za podmínek těchto VOP právo účasti na prohlídce vybraného pivovaru(ů) ze skupiny Pivovary Lobkowic - viz  webová stránka  www.eshop.pivovary-lobkowicz.cz v sekci-podstraně  /prohlidky-pivovaru/ (dále též „Dárkové poukazy“).

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

2.1 Attack Promotion sděluje, že náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Attack Promotion si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Attack Promotion, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
Attack Promotion neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Attack Promotion uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
prodávající eviduje své tržby v souladu s ustanoveními zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb (dále též „zákon o evidenci tržeb“). Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Řádně vyplněnou účtenkou ve smyslu elektronické evidence tržeb je daňový doklad, který kupující dostává zároveň se zbožím. Okamžik tržby z pohledu zákona o evidenci tržeb v případě platby dárkovým poukazem nastává k okamžiku expedice zboží kupujícímu. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

2.2 V případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o :

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Attack Promotion, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách Attack Promotion;

2.3 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služeb, které Attack Promotion splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Attack Promotion a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • o dodávce zboží ve formě dárkového poukazu;
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
 • o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Attack Promotion zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;

2.4 V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

2.5 Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

2.6 Smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Attack Promotion, přičemž registrovaní uživatelé Attack Promotion mají k těmto údajům také přístup ve svém uživatelském účtu;

2.7 V případě stížnosti spotřebitele může tuto uplatnit přes kontaktní údaje uvedené na webové stránce webového rozhraní obchodu  www.eshop.pivovary-lobkowicz.cz v sekci „Kontakty“, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

III. Kupní smlouva

3.1 Uživatelský účet:
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce webové rozhraní obchodu  www.eshop.pivovary-lobkowicz.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále též „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.2 Uzavření kupní smlouvy:
Webové rozhraní obchodu obsahuje zboží v podobě triček s potiskem,  a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou konečné. V ceně nabízeného zboží není zahrnuto dopravné a balné, pokud to není výslovně stanoveno u konkrétního zboží jinak. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Webové rozhraní obchodu na internetové adrese https://www.eshop.pivovary-lobkowicz.cz  obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o :

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
Kupní smlouva je uzavřena a smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty (e-mailu) kupujícího. Přílohou tohoto e-mailu je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu Attack Promotion. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně VOP).
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí uzavírané kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby.

3.3 Dodání zboží:
Kupní smlouvou se Attack Promotion zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc obsah převezme a zaplatí Attack Promotion kupní cenu.
Attack Promotion si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
Attack Promotion Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
Attack Promotion splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
Má-li Attack Promotion věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Attack Promotion odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.
Dodá-li Attack Promotion větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
Attack Promotion odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Attack Promotion věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Attack Promotion věc pro přepravu.
S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si Attack Promotion vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 3.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, Attack Promotion provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce.

3.4 Přechod nebezpečí škody:
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Attack Promotion způsobila porušením své povinnosti.
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Attack Promotion umožnila nakládat.
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Attack Promotion škodu způsobila porušením své povinnosti.
Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

3.5 Odpovědnost Attack Promotion:
Attack Promotion odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Attack Promotion odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Attack Promotion nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití Attack Promotion uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká :

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo vyplývá-li to z povahy věci.

U spotřebního zboží je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží. Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.
Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně.
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
Má-li věc vadu, z níž je Attack Promotion zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

3.6 Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
- na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

 • na odstranění vady opravou věci;
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Attack Promotion, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Attack Promotion; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Attack Promotion vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Attack Promotion nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Attack Promotion nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

3.7 Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Attack Promotion dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Attack Promotion odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
Neodstraní-li Attack Promotion vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Attack Promotion.

3.8 Porušení smlouvy obecně
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Při dodání nové věci vrátí Kupující Attack Promotion na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

3.9 Záruka za jakost
Prodávající může v kupní smlouvě poskytnout zárukou za jakost, kterou se v takovém případě zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Attack Promotion, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

3.10 Autorská práva a další práva k nehmotným statkům

 Prodávající upozorňuje Kupujícího a tento bere na vědomí, že zboží obsahuje či může obsahovat  prvky chráněné autorskými právy (jako např. grafické, textové či  jiné motivy) či dalšími nehmotnými statky (jako zejm. průmyslovými právy a ochrannými známkami)   subjektů ze skupiny Pivovary Lobkowicz   a z tohoto důvodu se Kupující zavazuje zboží užívat pouze za účelem, ke kterému je zboží určeno, v žádném případě k jeho dalšímu rozmnožování a šíření  bez souhlasu prodávajícího či Pivovarů Lobkowicz.  Prodávající uprohlašuje, že  k prodeji zboží přes webové rozhraní obchodu kupujícímu a k následnému užívání zboží  kupujícím za účelem, ke kterému je zboží určeno, disponuje prodávající příslušným souhlasem a/nebo licencí od Pivovary Lobkowicz.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

3.11 Podmínky uplatnění dárkového poukazu 

a) kdo a jak Dárkový poukaz vydává a u koho jej lze uplatnit;

Dárkový poukaz vydává prodávající a lze jej uplatnit  u při koupi vybraného a na Dárkovém poukazu označeného pivovaru ze skupiny Pivovary Lobkowic. Samotné Dárkové poukazy bude možné hradit pouze online platbami, tzn. skrze platební bránu či bankovní převod, kdy není placena doprava. Následně po připsání peněz nebo informaci od platební brány o tom, že je objednávka zaplacena, zašle prodávající kupujícímu zakoupený Dárkový poukaz  emailem ve formě souboru pdf. V případě, že si kupující  koupí více zboží společně s Dárkovým poukazem, tak dopravu za zboží klasicky hradí, ale není v takovém případě možné  zboží  hradit dobírkou. Po obdržení společné platby za zboží  a Dárkový poukaz  prodávající odešle kupujícímu zboží  standardně prostřednictvím dopravce a Dárkový poukaz přes email jako pdf. Každý Dárkový poukaz je opatřen sériovým číslem , ke kterému bude v databázi prodávajícího přiřazeno jméno kupujícího  daného Dárkového poukazu pro jeho případné vrácení kupujícím.

 

b) zdali je Dárkový poukaz přenosný či nepřenosný na třetí osobu

Dárkový poukaz je převoditelný na třetí osobu. Kupující jakožto první majitel poukazu souhlasí s tím, že v případě převedení Dárkového poukazu se práva s ním spojená převádí na třetí osobu (typicky obdarovaného). Dárkový poukaz není cenným papírem.

 

c) jaké jsou důsledky převedení dárkové poukázky na třetí osobu;

Důsledkem převedení Dárkového poukazu je nabytí práv s ním spojených třetí osobou, na kterou byl Dárkový poukaz převeden (obdarovaný).

 

d) zdali je předmět Dárkového poukazu možné zvolit nebo je již zvolen při jeho vydání;

Předmět Dárkového poukazu je zvolen při jeho vydání a nákupu ze strany kupujícího a tento zahrnuje právo na prohlídku zvoleného pivovaru(ů) ze skupiny Pivovary Lobkowicz, označeného na Dárkovém poukazu. 

 

e) způsob uplatnění Dárkového poukazu;

Pro termíny prohlídek na Dárkovém poukazu označeného pivovaru, případné objednávky prohlídek na konkrétní termín a další  podmínky jejich organizace  a průběhu platí konkrétní organizační podmínky prohlídek, stanovené daným pivovarem.  Dárkový poukaz je nutné uplatnit jeho předložením při objednávce dané prohlídky a/nebo před jejím započetím v příslušném pivovaru.

 

f) zdali je Dárkový poukaz možné uplatnit jednou či opakovaně, popřípadě její uplatnění rozložit;

Dárkový poukaz je použitelný pouze jednou. Prodávající neodpovídá za zneužití, ztrátu či odcizení Dárkových poukazů. Dárkový poukaz může uplatnit pouze ten, kdo jej uplatní jako první;

 

g) hodnota Dárkového poukazu není úročena;

 

h) zdali je možné Dárkový poukaz vrátit oproti penězům a za jakých podmínek;

Kupující má možnost vrátit Dárkový poukaz, pokud je platný a nepoužitý. Vrácení jinou osobou než kupujícím není možné. Vrácení Dárkového poukazu při splnění podmínek dle předchozí věty musí být kupujícím uplatněno u prodávajícího nejpozději v poslední den platnosti Dárkového poukazu formou emailu. V případě uplatnění oprávněné žádosti o vrácení Dárkového poukazu kupujícím bude odpovídající částka vráceného  Dárkového  poukazu poukázána bez zbytečného odkladu, nejdříve však 30 dnů od obdržení oprávněné  žádosti, bezhotovostním  převodem na účet  kupujícího, ze kterého byl Dárkový poukaz uhrazen. Okamžikem doručení oprávněné        žádosti kupujícího prodávajícímu s vrácením Dárkového poukazu se tento stává neplatným a nelze jej již použít.

 

i) zdali je Dárkový poukaz časově omezen a zdali uplynutím doby právo s ní spojené zaniká.

Platnost Dárkového poukazu je jeden rok (365 dnů)  od okamžiku jeho vystavení prodávajícím. Uplynutím doby platnosti Dárkového poukazu práva s ním spojená zanikají. 

 

IV. Odstoupení od smlouvy

4.1 Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Pokud vznikne spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy (viz informace v čl. II. těchto VOP výše),. pak má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
- kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
- smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
- smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Attack Promotion umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách Attack Promotion, a spotřebiteli tak Attack Promotion potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese sídla Attack Promotion, uvedeném v záhlaví těchto VOP
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Attack Promotion bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Attack Promotion obdržel, a to na své náklady.
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě odstoupení, kdy předmětem koupě je zařízení s nádrží na palivo, musí být v okamžiku převzetí Kupujícím nádrž prázdná.
Pokud se jedná o spotřební zboží a/nebo textilní výroky, pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.
Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, Attack Promotion doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Attack Promotion spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána ve formě Attack Promotion Kreditu.
Spotřebitel odpovídá Attack Promotion pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
V případě proplácení dobropisu v hotovosti může Attack Promotion požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Attack Promotion odmítnout peněžní prostředky proplatit.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Attack Promotion bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal. Náklady na vrácení zboží Attack Promotion nehradí. Kupující souhlasí s tím, že peněžní prostředky budou vráceny prioritně formou bankovního převodu na účet kupujícího, který kupující prodávajícímu sdělil prostřednictvím webového rozhraní či jiným způsobem, jinak budou peněžní prostředky vráceny stejným způsobem, jakým prodávající peněžení prostředky od kupujícího.
V případě, že má spotřebitel plnou registraci s uživatelským účtem, Attack Promotion mu vrátí přijaté peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání prostřednictvím speciálních dárkových poukazů, které lze využít dle podmínek těchto dárkových poukazů, s čímž Kupující uzavřením kupní smlouvy vyslovuje souhlas.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Attack Promotion však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Attack Promotion odeslal.
Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Attack Promotion a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Attack Promotion právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

4.2 Odstoupení v ostatních případech
Právo Kupujícího – podnikatele odstoupit od kupní smlouvy vzniká pouze za zákonem stanovených podmínek při porušení kupní smlouvy Prodávajícím nebo z důvodů a za podmínek, sjednaných výslovně v kupní smlouvě.

 

V. Bezpečnost a ochrana informací

5.1 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím,   a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího, na základě tohoto prověření pak může být ze strany prodávajícího učiněna Kupujícímu speciální nabídka. 

5.2 Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže,  dále pro  účely plnění práv a povinností dle uzavíraných kupních smluv  a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání),  . Mezi zpracovávané údaje dále patří osobní údaje v rozsahu objednávkového formuláře, data o objednávce a informace o dopravě a platbě. K jinému zpracovávání osobních údajů o Kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

5.3 Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky,  , prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými a účinnými zákony a právními předpisy na území České republiky, zejména se zákonem č. 101/2019 Sb. , o  zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) , jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis příp. biometrický podpis.

5.4 Prodávající   je oprávněn  i bez souhlasu kupujícího  ke shromažďování a zpracování  osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavíraných kupních smluvy na základě objednávek kupujícího v souladu s Kap. I,  čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.Pro  využití osobních údajů pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms) a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky je potřeba souhlasu kupujícího ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů, a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Attack promotion s.r.o., Hyacintová 3222/10, Záběhlice, 106 00 Praha 10. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře.

5.5 V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či biometrický podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu s GDPR a se zákonem č. 101/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, v platném a účinném znění.

5.6 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

5.7 Attack Promotion může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením   GDPR o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, Attack Promotion pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

5.8 Attack Promotion si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat Attack Promotion prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na webovém rozhraní obchodu  www.eshop.pivovary-lobkowicz.cz.

5.9 Attack Promotion si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikacích ke zlepšování svých služeb.

 

VI. Provozní doba

6.1 Objednávky přes internetový obchod Attack Promotion: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

6.2 V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Attack Promotion nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

 

VII. Ceny

7.1 Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu umístěném na webovém rozhraní obchodu na  www.eshop.pivovary-lobkowicz.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč).

7.2 Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká poplatků za balné, dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.

7.3 Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

7.4 Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Attack Promotion a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Attack Promotion. Attack Promotion v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.

Attack Promotion si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

 

VIII. Platební podmínky

8.1 Attack Promotion akceptuje platbu realizovanou některou z následujících forem :

 • Platba převodem na účet Attack Promotion č. 2500282111/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s.
 • Platba online kreditní kartou

Podrobné podmínky způsobů platby jsou blíže popsány na webové stránce www.eshop.pivovary-lobkowicz.cz/cs/platba

8.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

8.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

8.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

8.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

8.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

8.7 Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Attack Promotion, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

8.8 Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

8.9 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

IX. Dodací podmínky

9.1 Způsoby dodání
Attack Promotion zajišťuje či zprostředkovává způsoby dodání Českou poštou a kurýrní službou PPL. Také je možné si objednávku osobně vyzvednout v síti poboček Zásilkovna a Uloženka.Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Attack Promotion nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.
Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na webové stránce www.eshop.pivovary-lobkowicz.cz.

9.2 Ostatní podmínky
V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem, může Attack Promotion či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Attack Promotion či její smluvní partner odmítnout zboží vydat.
Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí, či osobě, která je uvedena u údajů kupujícího na webovém rozhraní  www.eshop.pivovary-lobkowicz.cz. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).
Nebude-li zboží předáno osobním odběrem na pobočce a je-li zboží zakoupeno kupujícím, který je v době okamžiku koupě plátce DPH, a je fakturováno s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání adresa sídla či provozovny uvedená v obchodním, živnostenském či obdobném rejstříku.
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu uvedenou v kontaktech na webovém rozhraní  www.eshop.pivovary-lobkowicz.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Attack Promotion. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Attack Promotion možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

9.3 Soutěže a lhůty k vyzvednutí výhry
V případě, že výherce vyhraje v soutěži pořádané Attack Promotion, je tento výherce povinen vyzvednout si výhru podle zveřejněných pravidel soutěže, jinak do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byly vyhlášeny Attack Promotion výsledky takové soutěže. Nárok výherce na výhru zaniká marným uplynutím této lhůty, kdy výhra propadne ve prospěch pořadatele.

 

X. Záruční podmínky

10.1 Záruční podmínky na zboží se řídí těmito VOP a Reklamačním řádem Attack Promotion, zveřejněným na webovém rozhraní  www.eshop.pivovary-lobkowicz.cz a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

10.2 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Žirovnická 3133/06, Praha 10, 106 00

 

XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5 Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

11.6 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Hyacintová 3222/10, Záběhlice, 106 00 Praha 10, adresa elektronické pošty eshop@attackpromotion.cz, telefon (420) 733 524 642

11.7 Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 12.10. 2020  a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Attack Promotion nebo elektronicky na www.eshop.pivovary-lobkowicz.cz.